Motto

"If you can't fly then run. If you can't run then walk. If you can't walk then crawl, but whatever you do you have to keep moving forward."
~Martin Luther King Jr.
Kalendarz warsztatów

Partnerstwo dla Gmin

OFERTA WSPÓŁPRACY

ADMINISTRACJA - OSWIATA – KULTURA - BIZNES - GOSPODARKA


Szanowni Państwo!

Firma Brando Group ma przyjemność przedstawić ofertę współpracy dedykowaną specjalnie Państwa małej ojczyźnie – gminie. Żywimy nadzieję, że propozycja z jaką występujemy, zostanie życzliwie przyjęta.

Współpraca nie oznacza wyręczania kogoś w działaniu, nie oznacza też przekonania, że druga strona jest tą słabszą. Współpraca wiąże się z wzajemnością, zaufaniem i wspólną wiarą w przyszły sukces.

Naszą ambicją jest sprzyjanie i towarzyszenie zmianom, których potrzebuje nasz Klient. Pragniemy tworzyć przestrzeń do rozwoju kompetencji niezbędnych w poruszaniu się w rzeczywistości XXI wieku.

Niniejszą ofertę składamy na ręce osób, do których należy nadawanie kierunku i dynamiki zmianom adekwatnym do potrzeb młodszych i starszych mieszkańców gminy. Proponowany przez nas katalog propozycji, chcielibyśmy traktować jako wstęp do dalszych rozmów i działań.

Będziemy zaszczyceni możliwością współpracy z Państwem.

 


Partnerstwo

Zachęcamy Państwa do podjęcia długofalowej współpracy, która stwarza perspektywy osiągnięcia efektywniejszych zmian. Na wstępie proponujemy badanie potrzeb i stworzenie mapy przyszłych działań. W jej obszar można nie tylko wpisać działania doraźne np. rozwiązanie trudnej sytuacji, ale także budowanie zmiany systemowej.

Dłuższy czas współpracy, pozwala monitorować zachodzące zmiany, modyfikować plany działania i budować ZAUFANIE wśród odbiorców.

Zmiana wymaga czasu i zaufania. Pozorne i krótkotrwałe działania nie tylko oznaczają zbędne koszty, ale również zniechęcają do podejmowania kolejnych prób.

 

Zmiany w skali makro i mikro

Proponujemy wsparcie w dwóch wymiarach – makro i mikro.

Skala makro to budowanie strategicznych planów wieloletnich (3-5 lat) dla wybranego obszaru – administracji, oświaty – kultury, biznesu-gospodarki.

Skala mikro to oferta indywidualna i grupowa w zakresie rozwoju kompetencji mieszkańców gminy, z uwzględnieniem specyfiki potrzeb danej grupy społecznej, wiekowej, zawodowej itd.

 

Zmiany w skali makro 

Otaczający nas świat, jak nigdy dotąd, dynamicznie się zmienia. Potrzeba świadomego budowania zmiany nie dotyczy już nielicznych, lecz stała się koniecznością. Doraźne działania powinny uwzględniać dłuższą czasowo perspektywę. 

Firma Brando Group proponuje rzetelne przygotowanie strategicznych planów wieloletnich koniecznych dla efektywnego i długofalowego zarządzania zasobami gminy.[1] Zachęcamy Państwa do zbudowania zmian w następujących obszarach:

 

ADMINISTRACJA

 • Strategia Rozwoju Zasobów Ludzkich 
 • Strategia Promocji i Budowania Wizerunku 

 

OŚWIATA - KULTURA                                                                                              

 • Strategia Edukacyjna
 • Strategia Wsparcia Działań Kulturalnych

 

BIZNES – GOSPODARKA

Strategia Aktywizacji Zawodowej


[1] Strategia edukacyjna przygotowana przez pracowników Brando Group jest obowiązującym dokumentem
w Konstantynowie Łódzkim (http://portal.konstantynow.pl/portal/index.php?t=200&fid=640)

 

 


Zmiany w skali mikro 

Firma Brando Group proponuje również szerokie wsparcie działań w zakresie rozwoju kompetencji mieszkańców Państwa gminy. Znaczenie kompetencji zostało już podkreślone w dokumentach strategicznych na poziomie Parlamentu i Rady Europy (ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie). Jesteśmy przekonani, że i dla Państwa obszar kompetencji kluczowych ma duże znaczenie.

Nasza oferta uwzględnia zróżnicowane potrzeby mieszkańców gminy wynikające z wieku, statusu społecznego czy zawodowego. W związku z tym, mamy przyjemność zaproponować następujące wsparcie:

 

 ADMINISTRACJA  (Urząd Gminy)

 • szkolenia, warsztaty, treningi interpersonalne,
 • coaching,
 • doradztwo w obszarze pozyskiwania środków zewnętrznych.

 

OŚWIATA – KULTURA  (szkoły, domy kultury, koła gospodyń, świetlice) 

 • szkolenia, warsztaty, treningi interpersonalne,
 • coaching,
 • organizacja czasu wolnego, działania edukacyjne (prewencja, integracja itp.),
 • doradztwo w obszarze pozyskiwania środków zewnętrznych, budowania wizerunku.

 

BIZNES – GOSPODARKA  (Urząd Gminy, małe i średnie firmy) 

 • szkolenia, warsztaty, treningi interpersonalne,
 • coaching,
 • doradztwo w obszarze pozyskiwania środków zewnętrznych, budowania wizerunku małych  i średnich podmiotów gospodarczych, doradztwo w zakresie księgowości.

 


Wszelkie szczegółowe kwestie są ustalane w bezpośrednim kontakcie z Partnerem.


Login

Hasło