Motto

"If you can't fly then run. If you can't run then walk. If you can't walk then crawl, but whatever you do you have to keep moving forward."
~Martin Luther King Jr.
Kalendarz warsztatów

Nasze wartości

W działaniu naszej firmy bliskie są zasady, które znane i cenione inne zespoły trenerskie już promują. Poniżej prezentujemy te, z którymi szczególnie się utożsamiamy.

Brando Group 2011

Postawa etyczna wg TROP

 • nie stosuje manipulacyjnych technik komunikacyjnych czyli takich, które nie odniosłyby skutku, gdyby klient znał intencję i metodę działania trenera
 • stara się nie unikać trudnych tematów z powodu własnego interesu
 • jest uczciwy finansowo, nie proponuje więcej usług, niż to jest w jego ocenie klientowi potrzebne
 • nie daje obietnic bez pokrycia i dotrzymuje słowa,
 • traktuje informacje jako poufne
 • w trakcie pracy z klientem nie realizuje celów sprzecznych z jego interesem, pracuje dla dobra klienta
 • dba o to, aby po szkoleniu uczestnicy byli ze sobą w co najmniej tak dobrych stosunkach, jak przed jego rozpoczęciem
 • korzysta z superwizji
 • nie wchodzi z klientami w związki erotyczne i nie nadużywa alkoholu w trakcie działań integracyjnych
 • nie ujawnia nazw klientów, bez ich zgody
 • zna i identyfikuje się z kodeksem etycznym PIFS-u
 • umie się dzielić własnymi spostrzeżeniami, aby wesprzeć drugiego trenera

źródło: http://www.grupatrop.pl/certyfikacja/certyfikacja_trenerska/trener.html (data pobrania: 06.01.2011)

Główne zasady wykonywania zawodu wg Polskiej Firmy Izb Szkoleniowych:

 • Firma szkoleniowa stawia swoje doświadczenie i umiejętności w służbie Klienta. Podejmuje się wykonania jedynie takich szkoleń, do których przeprowadzenia może zapewnić kompetencje i zagwarantować profesjonalizm dostarczanych przez siebie rozwiązań, trenerów, metod i narzędzi.
 • Każda usługa szkoleniowa wykonana zostanie z uczciwością i należytą starannością, której oczekuje Klient (…)
 • Firma szkoleniowa będzie wykonywać usługę szkoleniową kierując się interesem i dobrem Klienta oraz uczestników szkolenia
 • Warunki wykonania usługi szkoleniowej będą zawarte w umowie z Klientem, a umowa będzie realizowana obustronnie w zgodzie z (…) etyką zawodową
 • Wszelkie informacje uzyskane od Klienta przez firmę szkoleniową są poufne. Nie mogą być użyte w żadnym wypadku dla celów firmy szkoleniowej ani rozpowszechniane bez wiedzy i zgody Klienta.

źródło: http://www.pifs.org.pl/strona/kdp-pifs---tekst.html (data pobrania: 06.01.2011)

Zasady etyczne trenera, członka STOP - (KODEKS ETYCZNY)

 • Okazuje szacunek wobec poglądów, postaw, przekonań i wartości uczestników szkoleń oraz innych trenerów. Nie podejmuje się zadań, w których nie byłoby to możliwe.
 • Zna swoje możliwości, podejmuje się zadań nie przekraczających jego wiedzę, siły, umiejętności, możliwości psychofizyczne.
 • Posiada świadomość swego wpływu na grupę i wykorzystuje ten wpływ jedynie w celu tworzenia sytuacji edukacyjnych.
 • Jest odpowiedzialny za własny rozwój i wzrost kompetencji trenerskich. Regularnie sprawdza poziom swoich umiejętności oraz poziom prowadzonych przez siebie zajęć (np. stara się korzystać z konsultacji, superwizji, robi mini-ewaluację szkoleń).
 • Dzieli się własnym dorobkiem trenerskim (…) w sposób nie rodzący sprzeczności z jego poczuciem ochrony własnych praw autorskich.
 • Respektuje prawa autorskie i pokrewne. Zawsze powołuje się na źródła wykorzystywanych materiałów i metod.
 • Nie wykorzystuje uzyskanych w trakcie szkoleń informacji oraz nawiązanych relacji przeciwko uczestnikom i organizacjom.
 • Nie wykorzystuje warsztatu dla propagandy politycznej czy okazji do sprzedaży lub marketingu produktów nie związanych bezpośrednio z programem szkolenia.
 • Dba o swój autorytet - nie nadużywa alkoholu oraz innych substancji odurzających.
 • Dba o to, aby relacje osobiste i służbowe pomiędzy nim a uczestnikami szkoleń nie pogarszały jakości szkoleń.

źródło: http://szkolenia.ngo.pl/x/8316 (data pobrania: 06.01.2011)

 


Login

Hasło